MSN, iMessage, Facetime, Google+ : iphonezio@me.com Instagram, Picasa, Tumblr, Posterous, Flickr : akezio Twitter, 4sq, Skype , Yahoo! : akezio LINE : dlioilb
Bangkok